Siirry sisältöön

PDF-Materiaalit

Täältä löydät kootusti sivustolla esiintyvät PDF-materiaalit.

Diplomit

Jokainen oppilaskuntatoimija ansaitsee kiitoksensa, niin opettaja kuin oppilas.

Lataa diplomipohja koneellesi, täydennä tarvittavat tiedot ja tulosta.

Diplomi oppilaalle 

Diplomi oppilaalle, tehtävät

Diplomi opettajalle

 

Lomakkeet ja pohjat

 

Power point -esitys ideoista, miten oppilaskunnan hallitus voitaisiin valita.

Oppilaskunnan hallituksen valinta

Arviointilomake, alakoulu
Taustatiedot alakoulu

Arviointilomake, yläkoulu
Taustatiedot yläkoulu

Lasten elinympäristön lapsiystävällisyyttä kartoittavat kyselylomakkeet ja taustatiedot alakouluun ja yläkouluun
Kts. myös Arviointiohjeet ohjaajalle

Oppilaskuntatoiminnan itsearviointimateriaali

Materiaali on tarkoitettu arvioinnin tueksi, kun pohditaan miten oppilaskunnat voivat vaikuttaa asioihin kouluissaan. Se soveltuu sekä rehtorien, ohjaavien opettajien että oppilaskunnan käyttöön.

Osallisuusmato

Kaavio, jonka avulla havainnollistat oppilaille vaikuttamistoiminnan etenemistä. Tuotettu Opetushallituksen rahoittaman Osallisuutta oppimassa -täydennyskoulutuksen yhteydessä.

Tarinaviiva

Avuksi oppilaskuntatoiminnan jatkuvaan kehittävään arviointiin. Tuotettu Opetushallituksen rahoittaman Osallisuutta oppimassa -täydennyskoulutuksen yhteydessä.

Tietoa & intoa & taitoa

Oppilaille tarkoitettu esite, jota voi käyttää oppilaskuntatoiminnan näkvyyden ja houkuttelevuuden nostattamiseen.

Turvallista ryhmää rakentamaan -impulssit

Impulssit ovat harjoituskortteja, joiden tarkoitus on auttaa ryhmän rakentumista ja turvallisuuden tunteen kehittymistä läpi lukuvuoden.

Unelmoi ja kokeile -ideointityökalu

 

Unelmoi ja kokeile -kortit

Unelmoi ja kokeile -pelialusta

Kokeilusuunnitelma

Unelmoi ja kokeile -kortit ja pelilauta ovat osa Yhteisöllisyys, koulu ja älykkäät palvelut -hankkeessa syntynyttä ”unelmoi ja kokeile” -ideointityökalua. Kokeilusuunnitelmaa voi  soveltaa oppilaskunnan hankkeiden ideointiin ja toteutukseen. Lue myös

Unelmoi ja kokeile -ohje

Vuosikellot

 

Vuosikellopohja

Malli oppilaskuntatyön suunnittelusta vuositasolla.

Vuosikello_2018_A4

Vuosikellopohja Omaoppilaskunta-sivun ilmeellä. Koko A4.

Vuosikello_2018_A3

Vuosikellopohja Omaoppilaskunta-sivun ilmeellä. Koko A3.

Mallilan koulun vuosikello 2018

Mallilan koulun vuosikello.

vuosikellomalli

Oppilaskuntatoiminnan vuosikello. Tuotettu Opetushallituksen rahoittaman Osallisuutta oppimassa -täydennyskoulutuksen yhteydessä.

 

Oppaat ja ideat

 

Aktivt deltagande – elevkåren i skolans vardag

Handboken innehåller praktiska exempel på elevkårsverksamhet, barns tankar och erfarenheter om påverkan samt tankar kring vad elevkårsverksamheten syftar till och i vilka sammanhang den ingår.

Arviointiohjeet ohjaajalle

Lasten elinympäristön lapsiystävällisyyttä kartoittavien kyselylomakkeiden ohjeet ohjaajalle

Demokrati i skolan

Hyviä käytännön työkaluja kouludemokratian ja osallisuuden edistämiseen.  Tuotettu Finlands Svenska Skolungdomsförbundin  Demokrati i skolan -projektissa. Ohessa muutama poiminta suomennettuna.

Demokraattinen koulun rakenne

Demokraattiset kokoukset

Eri tavoilla oppiminen

Koko koulun vuosikokous

Koulukonferenssi

Kouluviihtyvyyden parantaminen

Luokkaneuvosto

Oppilasfoorumi

Opettajankokouksen oppilasedustajat

Opetuksen arviointi

Opetuksen suunnittelu

Työskentelyn arviointi

Yhdessä oppiminen

Ideakilpailun satoa

Loppuvuodesta 2015 OmaOppilaskunta.fi-sivustolla olleen ideakilpailun satoa.

Kauhia Kakku – oppilaskunnan hyviä käytänteitä

Aivan kaikkea ei tarvitse keksiä itse. ”Kauhia Kakku – oppilaskunnan hyviä käytänteitä” raottaa erilaisia toimintatapoja ja -malleja, joita oppilaskuntatyössä on onnistuneesti käytetty ympäri Suomea.

Kuulun – Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen

Opas on suunnattu ensisijaisesti perusasteen 5.–9. luokkien opetukseen. Harjoituksia voi hyödyntää monenlaisten nuorten ryhmien kanssa.

Meidän juttu – nuoret tapahtuman järjestäjinä

Kaikki tarvittava tieto tapahtumien järjestämiseen yhdessä nuorten kanssa

Nuorten oma kehittämisesitys -työpaja

Työpaja tarjoaa helpon ja toimivant tavan osallistaa nuoria heihin liittyvissä asioissa koulussa.

Oivalluksia ryhmästä – pintaa syvemmälle koulun ryhmäilmiöihin

Kouluissa vaikuttaa monenlaisia ryhmiä, joista oppilaskunta ja sen pienryhmät muodostavat vain osan. Tästä oppaasta löydät tietoa ryhmäilmiöistä ja ryhmistä koulumaailmassa.

Oma oppilaskunta osaa – opas oppilaskuntatoimintaan

Materiaalipaketti oppilaskuntatoiminnan vakiinnuttamisen avuksi. Peruspilareiden ympärille on helppo rakentaa toimiva kokonaisuus ja muokata käytänteet omaan oppilaskuntaan parhaiten sopiviksi.

Oppaan lomakkeet

Asialistan malli

Esityslistan malli

Pöytäkirjan malli

Toimintasuunnitelman malli

Toimintakertomuksen malli

Talousarvion malli

Oppilaskunnan tilikirjan malli

Tuloslaskelman pohja

Oppilaskunnan säännöt malli

Oma valinta -osallisuusmallit

Materiaali yläkouluikäisten ottamisesta mukaan toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Materiaali esimerkkinä toimii terveydenedistämistyö.

Opas demokratiakasvatukseen: Sinä olet demokratiakasvattaja

Demokratiakasvatuksen tueksi on julkaistu opas, joka vahvistaa kasvattajien ‒ niin opettajien kuin ohjaajien – osaamista osallisuuden ja vaikuttamisen edistämisessä sekä tarjoaa käytännönläheisiä työkaluja demokratiakasvatukseen.

Opas nuorten kanssa ideointiin

NOT -hankkeessa tuotetussa oppaassa esiteltävä ideapajamalli sopii hyvin käyttöön myös peruskoulun oppilaskuntatoimintaan.

Oppilaskuntatoiminnan_ohjaajan_opas

Kirjassa avataan oppilaskunnan ohjaajan tehtäviä, oppilaskunnan hallituksen valintaa ja sen tehtäviä oppilaskunnan edustajana.

Oppilaskuntatoiminnan opas

Lukioiden opiskelijakunnille suunnattu opas, josta kuitenkin ammennettavissa hyvää tietoa myös peruskoulun oppilaskuntien toimintaan.

Osallistava koulu, aktiivinen maailman kansalaisuus – Näkökulmia osallisuuteen ja globaalikasvatukseen kouluyhteisössä

Planin artikkelikokoelma tarjoaa kouluille eväitä perusopetuksen uusien opetussuunnitelmien käytännön toteutukseen. Osallisuutta käsitellään sekä teoreettisesta että käytännönläheisestä näkökulmasta kartoittaen mm. mitä oppilaiden osallisuus koulutyössä merkitsee.

Osallistuva oppilas, yhteisöllinen koulu – toimivan oppilaskunnan opas

Opetusministeriön julkaisema perusopas oppilaskuntatoiminnasta. Kattavasti ja jäsenneltynä tietoa ruohonjuuritasolta yleisempään toimintaan.

Salppurin malli. Koulunuorisotyö edistää oppilaiden osallisuutta

Opinkirjon julkaisema kuvaus lahtelaisen Salpausselän koulun mallista, jossa oppilaskunnan ohjaava opettaja tekee yhteistyötä koulussa toimivan nuorisotyöntekijän kanssa tavoitteena edistää koulun kaikkien oppilaiden äänen kuulumista.

Toimintaideoita

Koottuna asioita, joita oppilaskunta voi toteuttaa ja joihin voi vaikuttaa.

Turvallisen ryhmän rakentaminen ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillisiin oppilaitoksiin suunnattu materiaali sisältää paljon käyttökelpoista tietoa ja käytäntöjä myös peruskouluun. Teoriataustaa ja harjoituksia turvallisen ryhmän rakentamiseen ja tukemiseen.

Unelmoi ja kokeile -ohje

Ohje YKÄ -hankkeen ideointi- ja toteutusteemoihin.

Vaikuttavasti mukana – oppilaskunta koulun arjessa

Oppaaseen on koottu käytännön esimerkkejä oppilaskunnan toiminnasta, mukana olleiden lasten kokemuksia ja ajatuksia siitä, mihin oppilaskuntatoiminta liittyy ja mihin sillä pyritään.

Vilken pärs – god praxis i elevkåren

Publikationen innehåller god praxis från elevkårerna i olika delar av Finland. Den presenterar beprövande tillvägagångssätt både i små vardagsrutiner och i hanteringen av större ärenden.

Yks, kaks toimimaan – tehtävapaketit vaikuttamisesta

Oppisisältöjä ja tehtävapaketteja vaikuttamisen teemasta. Sopii hyvin vedettäväksi paitsi luokille myös oppilaskunnille vaikuttamisharjoitteina.