Siirry sisältöön

Nappaa käyttöösi pilotoituja oppilaskuntatoiminnan kehittämisen työpajarunkoja työstöpohjineen.

Artikkeli

Tällä sivulla

  1. Työpaja kun kouluun tulee uusia oppilaita
  2. Työpaja oppilaiden osallistumisen merkityksestä
  3. Työpaja oppilaskuntatoiminnan hyvistä toimintatavoista
  4. Työpaja toiminnan ideoinnista
  5. Yhdenvertaisuustyöpajat

Työpaja kun kouluun tulee uusia oppilaita

Tavoitteena on kehittää koulun ilmapiiriä huomioimaan uudet oppilaat. Kotoutuminen on mukavapaa, kun saa ystäviä ja oppii tuntemaan koulun oppilaita.

Etukäteisvalmisteluna oppilaskunnan luottamusoppilaat selvittävät, millaisia osallisuusryhmiä koulussa on. Toimiiko koulussa aktiivisesti kummioppilaita, tukioppilaita, ystäväoppilastiimejä tai muita ryhmiä? Kutsu mukaan oppilaita näistä ryhmistä.

Varataan aikaa 45 minuuttia.

Tarvikkeet

kyniä, tusseja, papereita

Toiminta

Ideoidaan pienryhmissä toimia, jotka auttavat uusia lapsia ja nuoria tuntemaan olonsa kotoisaksi ja tervetulleiksi.

Viritä keskustelua ensin siitä, milloin oppilas itse on ollut uusia jossain ryhmässä. Miltä se tuntui? Mitä ryhmän jäsenet tekivät? Mitä olisit toivonut, että ryhmän ”vanhat” jäsenet olisivat tehneet? Mitä itse teit? Kootaan keskustelu paperille esimerkiksi ajatuskartaksi.

Tarkastellaan ideoita ja poimitaan mukaan kiinnostavat.

Erityisenä kysymyksenä voit ideoida oppilaiden kanssa sitä, miten toimintaa on muutettava tilanteessa, jossa ryhmällä ei ole käytössä yhteistä kieltä.

Sovitaan osallisuusryhmien kanssa käytännön toimista.

Päätetään uusi kokoontuminen noin kuukauden kuluttua, jossa arvioidaan, miten ideat toimivat. Ideoidaan tarvittaessa uusia. Kutsutaan uudet oppilaat vierailuille oppilaskunnan hallituksen kokoukseen kertomaan toiveistaan ja arvioimaan, miten he ovat saaneet ystäviä.

Työpaja oppilaiden osallistumisen merkityksestä

Tavoitteena on selvittää oppijoiden näkemyksiä osallistumisesta ja oppilaskunnan toiminnasta.

Etukäteisvalmisteluna oppilaskunnan luottamusoppilaat valmistelevat puheenvuoron koulun oppilaskunnasta esimerkiksi siitä,

   • kuka on oppilaskunnan puheenjohtaja,
   • keitä omalta luokalta on valittu oppilaskunnan hallitukseen luottamusoppilaina,
   • millaisiin asioihin oppilaskunta on päässyt vaikuttamaan,
   • miten kaikkien oppilaiden näkemyksiä on selvitetty jne.

Luokissa aikaa varataan 20 minuuttia

Tarvikkeet

kyniä, papereita, työstöpohja

   1. Oppilaskunnan luottamusoppilaat esittelevät luokilleen yhdessä muokatun esityksen oppilaskunnan nykyisestä toiminnasta.
   2. Oppilaat keskustelevat pienryhmissä esittelyn pohjalta esimerkiksi seuraavista asioista: miten oppilaiden ääni kuuluisi paremmin koulussa, mitä asioita koulussa tulisi parantaa, millaiset asiat koulussa toimivat hyvin, miten kaikki oppilaat voisivat olla mukana vaikuttamassa yms
   3. Pienryhmät kokoavat paperille keskustelun tärkeimmät asiat.
   4.  Pienryhmät esittelevät lyhyesti keskustelua.

Luokkien työskentelyn pohjalta oppilaskunnan hallitus käsittelee koulun tulokset ja tekee aiheesta koosteen.

Kooste esitellään oppilaille esimerkiksi

   • päivänavauksessa,
   • ilmoitustaululla,
   • oman luokan tunnilla tai
   • luokkavaltuuston kokouksessa.

Koosteesta keskustellaan rehtorin kanssa ja sovitaan mahdollisista toimenpiteistä.Kooste esitellään koulun opettajille ja muulle henkilökunnalle sekä vanhemmille.

Työstöpohja 1

Työpaja oppilaskuntatoiminnan hyvistä toimintatavoista

Tavoitteena on havainnollistaa oman koulun oppilaskuntatoiminnan hyvät toimintatavat, kirkastaa toiminnan tavoitteita ja kehittää uusia tapoja kokeiltavaksi. Työpaja toteutetaan oppilaskuntatoiminnan hallituksessa ja/tai luottamusoppilaiden kanssa.

Työpajan toteuttaa osina, jolloin oppilaskunnan hallituksen kokouksessa käsitellään vuorotellen aina yhtä piirrettä.

Tarvikkeet

kynää, papereita, työstöpohja

Oppilaskunnan toimintatavoista

 • konkeretisoidaan mitä tämä tarkoittaa koulussamme,
 • keskustellaan mikä toimii
 • tunnistetaan toiminnot, jotka ovat hyvällä mallilla,
 • pohditaan mihin kannattaa kiinnittää huomiota ja
 • kehitetään parempia toimintatapoja.

Työpajan tulokset jaetaan luokkiin kommentoitaviksi, opettajille ja muulle koulun henkilökunnalle. Työpajan tuloksista järjestetään keskustelu rehtorin kanssa.

Vinkki: työpajamalli soveltuu työskentelyyn lähikoulun oppilaskunnan hallituksen kanssa tai koko kunnan koulujen oppilaskuntatoiminnan kehittämiseen.

Työstöpohja 2

Työpaja toiminnan ideoinnista

Tavoitteena on ideoida oppilaskunnan toimintoja kouluhyvinvoinnin parantamiseksi. Työpajassa sovelletaan palvelumuotoiluun  kehitettyä mallia, jonka avulla tarkastellaan koulua ”kaikilla aisteilla”.  Työpajaan kannattaa kutsua mukaan oppilaskunnan luottamusoppilaiden lisäksi myös muut osallisuusryhmät. Voit jakaa kutsun myös avoimesti ja kannustaa mukaan oppilaita myös näiden ryhmien ulkopuolelta.

Tarvikkeet

valokuva tai muu kuva koulusta, pohjapiirros tai luettelo koulun eri tiloista, paperia, tusseja, muistilappuja

Ryhmät valitsevat haluamansa kohteen esimerkiksi koulun pihan, ruokalan, käytävän tms. johon astuvat kuvitteellisesti sisään.

Ryhmät keskustelevat kohteesta

 • Mitä tulija ajattelee tullessaan tilaan?
 • Mitä hän tuntee tullessaan tilaan?
 • Mitä hän kuulee?
 • Mitä hän näkee?
 • Mitä hän sanoo?
 • Mitä hän tekee?
 • Mitä hyvää tilassa on?
 • Mitä huonoa tilassa on?

Muistuta, että osallistujat kirjoittavat havaintojaan ylös työstöpohjaan.

Seuraavaksi ryhmän jäsenet valitsevat arvioimistaan kohteista sen, johon he toivovat muutosta. Ohessa muutamia apukysymyksiä.

 • Mitkä asiat tekisivät kohteesta miellyttävämmän? Kannattaa keksiä useita erilaisia asioita.
 • Mikä voisi olla helppo toteuttaa?
 • Minkä toteuttaminen parantaisi mahdollisimman monta asiaa?
 • Mitä ensimmäiseksi voisi tehdä?
 • Kenelle asiasta kannattaa olla yhteyksissä?
 • Millaisella aikataululla muutos on mahdollinen toteuttaa?
 • Mistä me huomaamme, että muutosta on tapahtunut?

Työpajan tuotoksena on joitakin perusteellisesti pohdittuja asioita, joihin oppilaskunnan luottamusoppilaat yhdessä muiden osallisuusryhmien kanssa voivat tarttua.

Työstöpohja 3

Yhdenvertaisuustyöpajat ja seppo.io -peli

Työpajat on alunperin suunniteltu ja toteutettu osana opetus- ja kulttuuriministeriön Oikeus oppia –kehittämisohjelmaa 2020-2022.Julkaistavat työpajat materiaaleineen on muokattu toteutettavaksi omatoimisesti edistettäessä oppijalähtöistä yhdenvertaisuustyötä kouluissa. Kuuleminen oli osa Osallisuuden osaamiskeskuksen toimintaa ja sen toteuttivat Kehittämiskeskus Opinkirjo ja Nuorten Akatemia.

Oman koulun oppilaskunta: yhdenvertaisuus

Työpaja sisältää materiaalit oman koulun oppijoiden kanssa toteutettavaan työskentelyyn.
Oppilaskunta: yhdenvertaisuus

Työpaja sisältää materiaalit usean koulun yhteiseen etänä toteutettavaan työskentelyyn.

Alakoulun yhdenvertaisuus 

Työpaja sisältää materiaalit oman luokan työskentelyyn.