Siirry sisältöön

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Mitä teen, kun kaikki ei sujukaan suunnitelmien mukaan?

Artikkeli

Kompastuskiviä

Oppilaskuntatyössä saattaa tulla hetkiä, jolloin hyvät neuvot ovat tarpeen. Olipa kyse sitten oppilaiden tai opettajien asenteista, ajanpuutteesta tai toimintatavoista, ongelmien kanssa ei kannata painia yksin. Tälle sivulle on koottu toistuvia teemoja oppilaskuntatyötä hidastavista tekijöistä sekä listattu mahdollisia ratkaisuja näihin pulmiin. Vertaistukea ja vastauksia saat Oppilaskunnat ja osallisuus -facebook-ryhmässä. Pääset mukaan suljettuun ryhmään liittymällä mukaan.

Kollegoiden ja muun henkilökunnan vähättelevät tai välinpitämättömät asenteet oppilaskuntatyötä kohtaan
 • Järjestäkää tilaisuuksia, joissa oppilaskunta esittelee toimintaansa koulun henkilökunnalle
 • Pyrkikää lisäämään yhteistyötä oppilaskunnan ja opettajien välille.
 • Tuo oppilaskunnan toimintaa näkyvästi esille koulun johdon ja opettajien kokouksissa.
 • Keskustele aiheesta rehtorin kanssa.
Ohjaava opettaja tuntee olonsa ylityöllistetyksi
 • Ota asia esille rehtorin kanssa. Kerro rehellisesti tilanteesi ja tuntemuksesi.
 • Kysy mahdollisuutta työpariin.
 • Anna oppilaille vastuuta toiminnasta. Puutu peliin vasta, jos tilanne ehdottomasti niin vaatii.
 • Suunnittele oppilaskuntatoiminnan vuosikello ja vältä ruuhkahuippuja.
Vakiintumattomat toimintatavat ja organisoimattomuus
 • Panosta toiminnan suunnitteluun yhdessä oppilaskunta-aktiivien kanssa ja kehitä toiminnan järjestelmällistä dokumentointia.
 • Pyörää ei kannata keksiä uudestaan: tutustu materiaaleihin ja ota sieltä käyttöösi parhaat toimintatavat.  Materiaalipankki.
Liian vakiintuneet ja jäykät toimintatavat: tehdään asiat kuten aina ennenkin eikä uskalleta kokeilla uusia tapoja
 • Suunnitelkaa yhdessä oppilaskunnan toimijoiden kanssa, miten järjestätte toimintanne.
 • Anna oppilaille vastuuta ja anna heidän työskennellä omalla tavallaan.
 • Luo perusteltuihin mielipiteisiin nojaava keskustelukulttuuri. Tue lasten ja nuorten keskustelu-, väittely- ja vaikuttamistaitojen kehittymistä.
Koulu on niin iso, että oppilaskuntatyön organisoiminen tuntuu haastavalta
 • Koko hallituksen ei tarvitse aina kokoustaa samaan aikaan
 • Perustakaa jaoksia, kerrosryhmiä, soluryhmiä tai luokkaryhmiä, jotka kaikki vaikuttavat omilla tahoillaan ja ajoittain kokoavat ajatuksensa yhteen.
 • Painota oppilasedustajien aktiivisuutta luokissa tapahtuvaan työhön. Näin toiminta jalkautuu oppilaiden tasolle ilman, että kaikkien täytyy olla suorassa kontaktissa hallituksen työskentelyyn
Ajan puute toiminnassa
 • Asettakaa oppilaskuntatyöllenne realistiset tavoitteet, jotka ovat saavutettavissa aikaresurssienne puitteissa. Kaikkea ei tarvitse saavuttaa yhden lukuvuoden aikana.
 • Hyödynnä valmiita muistiopohjia, some-kanavia, silloin kun se on mahdollista.
 • Delegoikaa mahdollisimman paljon käytännön tapahtumien järjestämistä muille toimintaryhmille. Näin mahdollisimman moni pääsee mukaan toimintaan.
Varojen puute
 • Olkaa yhteyksissä vanhempainyhdistykseen / toimikuntaan varainhankinnassa.
 • Keskittykää lisäämään kouluhyvinvointia varainhankinnan sijaan.
 • Kehitelkää toimintaa, joilla saadaan paljon aikaiseksi pienellä panostuksella.
 • Esimerkiksi kahvion järjestämisessä työ jakautuu melko tasaisesti osallistujien kesken ja tuotot ovat useimmiten vaivan väärti.
Liika ideointi suhteessa toteutukseen
 • Pyrkikää pitämään realismi mukana ideoinnissa: onko se toteutettavissa ja suhteessa oppilaskunnan toimintasuunnitelmaan.
 • Päättäkää heti ideoinnin yhteydessä, kuka toteuttaa ja milloin toteuttaa.
 • Kirjatkaa aina ylös toteutettavat asiat ja vastuut. Tarkistakaa seuraavassa kokoontumisessa, kuinka hanke etenee tai on toteutunut
 • Yksi hyvin toteutettu hanke on parempi kuin moni puoliksi tehty.
Oppilaat eivät innostu oppilaskuntatyöstä
 • Mainosta toimintaa säännöllisesti ja pyri mahdollisimman kattavaan tiedottamiseen.
 • Pyri luomaan oppilaskunnalle mahdollisimman vahva ryhmähenki.
 • Yhdessä tekeminen on hauskempaa ja motivoivampaa.
 • Anna oppilaille mahdollisuus jakaa kokemuksiaan oppilaskuntatyöstä muille oppilaille.
 • Kiitä ja palkitse oppilaskuntyöhön osallistujia säännöllisesti.
 • Jaa kaikille oppilaskuntatyöhön osallistuneille diplomi (PDF) tai diplomi (PDF), johon voit täyttää oppilaan vastuutehtävän oppilaskunnan hallituksessa.
 • Tehkää työstä mahdollisimman hauskaa, innostavaa ja oppilaiden näköistä.
Oppilaiden poissaolot tunneilta 
 • Tiedottakaa hyvissä ajoin, milloin oppilaskunnan hallitus kokoustaa, ja miltä tunneilta ollaan poissa.
 • Järjestäkää kokoukset ja tapaamiset ainakin joskus ja mahdollisuuksien mukaan välitunneilla tai kouluajan ulkopuolella.
 • Laatikaa kokouskalenteri niin, etteivät kokoukset satu kokeiden tai muiden tärkeiden tuntien päälle sekä niin, etteivät poissaolot aina osu saman oppitunnin päälle.
 • Ytimekkäät kokoukset säästävät kaikkien aikaa.
Oppilas laiminlyö toistuvasti oppilaskuntaa koskevat velvollisuutensa 
 • Keskustele oppilaan kanssa henkilökohtaisesti. Sähköposti tai tekstiviesti on helppo ohittaa, mutta kasvokkain oppilaan on pakko perustella toimintaansa.
 • Kysele ja tiedustele, millainen toiminta olisi innostavampaa. Yrittäkää löytää rakentavia ja kannustavia ratkaisuja tilanteen korjaamiseksi.
 • Huomaa, että ketään ei voi pakottaa toimimaan oppilaskunnan hallituksessa.
 • Kutsukaa varaedustaja oppilaskunnan hallituksen kokoukseen.
 • Pyri oppimaan tilanteista, joissa oppilas jättää toimensa hoitamatta. Onko toiminnassa itsessään jotain kehitettävää?